top

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

§ 1 Obecná ustanovení

 1. Tyto Zásady vysvětlují naše shromažďování a používání osobních údajů v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") znění GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 ).
 2. Správce osobních údajů

  Snap Outdoor Sp. z o.o se sídlem v Gliwicích 44-141, ul. Bojkowska 92c, která provozuje e-shop 8a.cz na adrese https://www.8a.cz

 3. Inspektor ochrany údajů

  Inspektora ochrany osobních údajů lze kontaktovat zasláním dopisu na uvedenou adresu s označením "Do vlastních rukou Inspektora ochrany osobních údajů" nebo e-mailem na adresu [email protected].

  Na Inspektora ochrany osobních údajů se můžete obracet ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu práv v souvislosti se zpracováním údajů.

§ 2 Práva

 1. Možnost uplatnění práv, tj. práva požadovat přístup k osobním údajům, práva na opravu, na výmaz, omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů, práva vznést námitku proti zpracování údajů, závisí na právním důvodu, na němž je založeno konkrétní zpracování, a také na účelu a způsobu zpracování údajů v mezích stanovených podle článků 15-22 GDPR https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. Správce údajů není povinen vykonávat práva v každém případě a ve stejném rozsahu. Žádost o uplatnění práva lze zaslat na adresu: [email protected].

 2. Poskytnutí odpovědi na dotaz se dokumentuje po dobu 3 let, abychom mohli doložit plnění našich zákonných povinností. Tato lhůta začíná běžet v okamžiku, kdy vám bude poskytnuta konečná odpověď.

 3. Pokud je zpracování prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) - souhlas se zpracováním údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním;

 4. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů v členském státě bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení.

  Dozorčí orgán v Polsku:
  Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (PUODO) Adresa: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86

  Orgány jiných států:
  https://uodo.gov.pl/pl/60

§ 3 Zabezpečení osobních údajů

 1. Společnost Snap Outdoor Sp. z o.o. v Gliwicích uplatňuje technická a organizační opatření, aby zajistila ochranu zpracování osobních údajů odpovídající rizikům a kategoriím údajů, a zejména zabezpečuje osobní údaje.

 2. Přístup k osobním údajům mají pouze osoby oprávněné ke zpracování osobních údajů, které jsou povinny zachovávat o nich mlčenlivost. Všechny subjekty, které jsou pověřeny zpracováním osobních údajů na smluvním základě, jsou povinny je chránit použitím vhodných bezpečnostních opatření a jsou povinny nepředávat vaše údaje bez našeho souhlasu a vědomí.

 3. Společnost Snap Outdoor Sp. z o.o. vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila veškerá fyzická, technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před náhodným nebo úmyslným zničením, náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním, použitím nebo přístupem v souladu se všemi platnými právními předpisy.

§ 4 Informační doložky týkající se shromažďování osobních údajů

 1. Zpracování objednávek

   

  1. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, a právní základ pro jejich zpracování
   Osobní údaje zpracovávané na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), c) - plnění a vypořádání smlouvy, fakturace, vyřizování reklamací a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR právní zájem na vymáhání a zajištění pohledávek.

  2. Informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů
   Osobní údaje se zpřístupňují subjektům oprávněným ze zákona, subjektům, s nimiž jsou uzavřeny smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, a dalším subjektům v souladu s § 5 Příjemci údajů.

  3. Doba zpracování osobních údajů
   Údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy týkající se transakce, až do jejího vypořádání a po dobu promlčení nároků, pokud je zpracování těchto údajů nezbytné pro určení nebo uplatnění nároků, jakož i pro ochranu proti takovým nárokům.

  4. Práva
   Máte právo na přístup ke svým údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz údajů - po uplynutí archivačních lhůt, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů. Podrobnosti o tom, jak lze uplatnit práva subjektů údajů, jsou uvedeny v § 2 Práva.

  5. Informace o povinnosti poskytnout údaje a důsledcích jejich neposkytnutí
   Poskytnutí údajů je ze zákona povinné, jinak je dobrovolné; odmítnutí poskytnutí údajů bude mít za následek nemožnost zpracování objednávky. Poskytnutí údajů je zákonnou podmínkou.

   

 2. Registrace zákazníka

   

  1. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, a právní základ pro jejich zpracování
   Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely registrace zákazníků na základě čl. 6 odst. 1 písm. a), b) nařízení GDPR.

  2. Informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů
   Osobní údaje jsou zpřístupňovány subjektům oprávněným ze zákona, subjektům, se kterými byly uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, a dalším subjektům v souladu s § 5 Příjemci údajů.

  3. Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány
   Osobní údaje budou zpracovávány až do podání žádosti o zrušení účtu zákazníka, v případě neaktivního účtu po dobu 3 let od poslední aktivity.

  4. Práva
   Máte právo odvolat svůj souhlas, právo na přístup ke svým údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz svých údajů - po uplynutí archivačních lhůt, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů. Podrobnosti o tom, jak lze uplatnit práva subjektů údajů, jsou uvedeny v § 2 Práva.

  5. Informace o povinnosti poskytnout údaje a důsledcích jejich neposkytnutí
   Registrace a poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů má za následek nemožnost registrace.

   

 3. Vydání stanoviska

   

  1. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, a právní základ pro jejich zpracování
   Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vydání stanoviska k plnění zakázky na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

  2. Informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů
   Osobní údaje jsou zpřístupňovány subjektům oprávněným ze zákona, subjektům, se kterými byly uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, a dalším subjektům v souladu s § 5 Příjemci údajů

  3. O dobu, po kterou budou osobní údaje zpracovávány
   Osobní údaje budou zpracovávány až do podání žádosti o zrušení účtu zákazníka, v případě neaktivního účtu po dobu 3 let od poslední aktivity.

  4. Práva
   Máte právo odvolat svůj souhlas, právo na přístup ke svým údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz svých údajů - po uplynutí archivačních lhůt, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů. Podrobnosti jsou uvedeny v bodu § 2 Práva.

  5. Informace o povinnosti poskytnout údaje a důsledcích jejich neposkytnutí
   Poskytnutí údajů je dobrovolné, odmítnutí poskytnout údaje má za následek nemožnost vydat stanovisko.

   

 4. Účast na soutěžích

   

  1. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, a právní základ pro jejich zpracování
   Osobní údaje jsou zpracovávány v rámci účasti v soutěži na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

  2. Informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů
   Osobní údaje jsou zpřístupňovány subjektům oprávněným ze zákona, subjektům, se kterými byly uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, a dalším subjektům v souladu s § 5 Příjemci údajů

  3. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány
   Osobní údaje se zpracovávají až do ukončení soutěži, přičemž se dodržují archivační lhůty stanovené zvláštními předpisy.

  4. Práva
   Máte právo odvolat svůj souhlas, právo na přístup ke svým údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz svých údajů - po uplynutí archivačních lhůt, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů. Podrobnosti o tom, jak lze uplatnit práva subjektů údajů, jsou uvedeny v § 2 Práva.

  5. Informace o povinnosti poskytnout údaje a důsledcích jejich neposkytnutí
   Poskytnutí údajů je dobrovolné; odmítnutí poskytnout údaje znamená nemožnost účastnit se soutěže.

   

 5. Zasílání newsletterů

   

  1. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování:
   Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR za účelem provedení požadované služby zasílání novinek, která je poskytována elektronicky na základě uděleného souhlasu.

  2. Informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů
   Osobní údaje se zpřístupňují subjektům oprávněným ze zákona, subjektům, s nimiž jsou uzavřeny smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, a dalším subjektům v souladu s § 5 Příjemci údajů.

  3. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány
   Správce bude zpracovávat osobní údaje, dokud odběratel nezruší službu Newsletter.

  4. Práva
   Máte právo odvolat svůj souhlas, právo na přístup ke svým údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz svých údajů - po uplynutí archivačních lhůt, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů. Podrobnosti o tom, jak lze uplatnit práva subjektů údajů, jsou uvedeny v § 2 Práva.

  5. Informace o povinnosti poskytnout údaje a důsledcích jejich neposkytnutí
   Poskytnutí údajů je dobrovolné; odmítnutí poskytnutí údajů má za následek nemožnost dostávat Newsletter.

   

 6. Připomínka o opuštěném nákupním košíku

   

  1. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování:

   • čl. 6 odst. 1b) GDPR - zpracování je nezbytné k přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy, pokud důvodem nedokončení nákupu byly technické potíže, například chyba systému nebo chyba při platbě.
   • čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, pokud jde o poskytnutí pomoci při dokončení nákupu nebo pomoci při rozhodování na základě poskytnutí nezbytných informací.

   V tomto ohledu se používá e-mailová adresa získaná z databáze newsletteru.

    

  2. Informace o příjemcích osobních údajů nebo kategoriích příjemců
   Osobní údaje se zpřístupňují subjektům oprávněným ze zákona, subjektům, s nimiž jsou uzavřeny smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, a dalším subjektům podle § 5 Příjemci údajů.

  3. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány
   Správce bude zpracovávat osobní údaje do doby, dokud se odběratel neodhlásí ze služby zasílání novinek.

  4. Vaše práva
   Máte právo odvolat svůj souhlas, právo na přístup ke svým údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz svých údajů – po uplynutí archivačních lhůt, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů. Podrobnosti o tom, jak lze uplatnit práva subjektů údajů, jsou uvedeny v § 2 Práva.

  5. Informace o povinnosti poskytnout údaje a důsledcích jejich neposkytnutí
   Poskytnutí údajů je dobrovolné, odmítnutí poskytnutí údajů má za následek nemožnost obdržet oznámení o opuštěném nákupním košíku.

   

 7. Zpracování údajů pro marketingové účely

   

  1. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování:
   Osobní údaje budou zpracovávány pro marketingové účely na základě souhlasu uděleného podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s odkazem na ustanovení článku 172 a článku 10 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky.

  2. Informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů
   Osobní údaje se zpřístupňují subjektům oprávněným ze zákona, subjektům, s nimiž jsou uzavřeny smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, a dalším subjektům v souladu s § 5 Příjemci údajů.

  3. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány
   Osobní údaje budou zpracovávány, dokud neodvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů.

  4. Práva
   Máte právo odvolat svůj souhlas, právo na přístup ke svým údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz svých údajů - po uplynutí archivačních lhůt, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů. Podrobnosti o tom, jak lze uplatnit práva subjektů údajů, jsou uvedeny v § 2 Práva.

  5. Informace o povinnosti poskytnout údaje a důsledcích jejich neposkytnutí
   Poskytnutí údajů je dobrovolné, neudělení souhlasu zabrání zasílání informací pro marketingové účely.

   

 8. Kontaktní formulář a chat

   

  1. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování:
   Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyřizování korespondence, včetně poskytování zpětné vazby. Základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněný zájem: možnost odpovědět na položenou otázku a být kontaktován zpět).

  2. Informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů
   Osobní údaje jsou zpřístupňovány subjektům oprávněným ze zákona, subjektům, se kterými byly uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, a dalším subjektům v souladu s § 5 Příjemci údajů

  3. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány
   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání korespondence a po dobu vyžadovanou předpisy o archivaci

  4. Práva
   Máte právo na přístup ke svým údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz - po uplynutí archivačních lhůt, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů Podrobnosti o tom, jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů, jsou uvedeny v § 2 Práva.

  5. Informace o povinnosti poskytnout údaje a důsledcích jejich neposkytnutí
   Poskytnutí údajů je vyžadováno v rozsahu nezbytném pro obdržení odpovědi na vaši otázku nebo pro vyřešení případných problémů.

   

 9. E-mailový kontakt

   

  1. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, a právní základ pro jejich zpracování:
   Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyřizování korespondence, včetně poskytování zpětné vazby. Základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněný zájem: možnost odpovědět na položenou otázku a být kontaktován zpět).

  2. Informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů
   Osobní údaje se zpřístupňují subjektům oprávněným ze zákona, subjektům, s nimiž jsou uzavřeny smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, a dalším subjektům v souladu s § 5 Příjemci údajů.

  3. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány
   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání korespondence a po dobu vyžadovanou předpisy o archivaci

  4. Práva
   Máte právo odvolat svůj souhlas, právo na přístup ke svým údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz svých údajů - po uplynutí archivačních lhůt, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů. Podrobnosti o tom, jak lze uplatnit práva subjektů údajů, jsou uvedeny v § 2 Práva.

  5. Informace o povinnosti poskytnout údaje a důsledcích jejich neposkytnutí
   Poskytnutí údajů je vyžadováno v rozsahu nezbytném pro obdržení odpovědi na váš dotaz nebo pro řešení případných problémů (e-mailová adresa).

   

 10. Zpracování údajů zástupců a spolupracovníků

   

  1. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, a právní základ pro jejich zpracování
   V rámci své činnosti mohou zpracovávat údaje protistran, včetně partnerů, zaměstnanců, právních zástupců a zástupců a zmocněnců výše uvedených protistran, včetně zveřejněných kontaktů. Údaje mohou být poskytnuty přímo smluvními partnery nebo osobami jednajícími jejich jménem, jako jsou:

   • jméno, název dodavatele, obchodní adresa a další kontaktní adresy;
   • registrační čísla v příslušných rejstřících;
   • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
   • stavový údaje v rámci struktury protistrany (např.: funkce, pozice, rozsah pravomocí).

   Údaje jsou zpracovávány na základě následujících právních předpisů:

   • čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, pokud je zpracování těchto údajů nezbytné pro plnění smlouvy a plnění povinností vyplývajících z takové smlouvy (např. jméno, kontaktní a registrační údaje).
   • čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, pokud bude zpracování těchto údajů nezbytné pro plnění stávajících právních povinností.
   • čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem dosažení oprávněných zájmů, přičemž těmito oprávněnými zájmy jsou zejména:
    • vedení každodenní komunikace a fakturace;
    • vedení korespondence o prováděných obchodních činnostech;
    • ověření totožnosti osob jednajících jménem našich dodavatelů;
    • vznik, uplatnění a obhajoba nároků vyplývajících z podnikání - po dobu, která zohledňuje lhůty splatnosti příslušných nároků.

     

  2. Informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů
   Osobní údaje se zpřístupňují subjektům oprávněným ze zákona, subjektům, s nimiž jsou uzavřeny smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, a dalším subjektům v souladu s § 5 Příjemci údajů.

  3. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány
   Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu v dokladech, které dokládají činnosti a transakce prováděné v rámci podnikatelské činnosti.

  4. Práva
   Máte právo odvolat svůj souhlas, právo na přístup ke svým údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz svých údajů - po uplynutí archivačních lhůt, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů. Podrobnosti o tom, jak lze uplatnit práva subjektů údajů, jsou uvedeny v § 2 Práva.

  5. Informace o povinnosti poskytnout údaje a důsledcích jejich neposkytnutí

   

 11. Soubory cookies (google, retargeting, statistické činnosti včetně analýzy dat a profilování, zobrazování webových stránek)
  Informace naleznete v zásady používání souborů cookies.

§ 5 Příjemci údajů

Společnost Snap Outdoor Sp. z o.o. se sídlem v Gliwicích sdílí vaše osobní údaje pouze se subjekty a organizacemi, které je chrání a jednají v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Vaše údaje mohou být předány následujícím příjemcům:

 1. Samostatným správcům údajů nebo společným správcům:

  1. poštovním operátorům, kurýrům a dodavatelům, pokud je to nezbytné pro doručení zásilky;

  2. subjektům provádějícím poradenskou a auditorskou činnost;

  3. společnostem provádějícím elektronické platby nebo platby platebními kartami v rozsahu nezbytném pro zpracování platby provedené zákazníkem, jakož i pro vyřízení případného vrácení zaplacených částek (při odstoupení od kupní smlouvy). Zejména předáváme informace o výši platby vybranému poskytovateli platebních služeb. Další informace o zpracování prováděném poskytovatelem platebních služeb a jeho kontaktní údaje naleznete v informačních textech na obrazovce pro zadávání údajů nebo na internetových stránkách poskytovatele platebních služeb:

  4. subjektům nebo institucím, které jsou oprávněny získat tyto údaje na základě platných právních předpisů, např. orgánům činným v trestním řízení v případě žádosti o poskytnutí těchto údajů na příslušném právním základě (např. pro účely probíhajícího trestního vyšetřování);

  5. Trusted Shops Poland Sp. z o.o ul. Skierniewicka 10a 01-230 Warszawa Tel.: +48 22 462 6400 E-Mail:[email protected] (Mezinárodní centrála: Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c 50823 Kolonia, Niemcy Tel.: +49 221 77 53 66 E-Mail: [email protected]) https://business.trustedshops.cz/impresum pro účely vystavení hodnocení.

   

 2. Procesorům:

  1. specializovaným poskytovatelům online marketingových služeb, kteří zpracovávají vaše údaje (pseudonymizované profily pomocí technologie cookies a podobně) naším jménem za účelem marketingové komunikace v reklamních sítích;

  2. poskytovatelům služeb, kteří správci poskytují technická a IT řešení umožňující provoz e-shopu a služeb poskytovaných jeho prostřednictvím (zejména poskytovatelům počítačového softwaru, e-mailu a hostingu);

  3. poskytovatelům služeb, kteří správci poskytují logistická řešení;

  4. jiným subjektům, pokud to vyplývá ze smlouvy s vámi;

  5. Dodavateli (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA).

   

§ 6 Předávání údajů do třetích zemí

 1. S výjimkou případů popsaných v Zásadách nepředáváme vaše osobní údaje příjemcům se sídlem mimo Evropskou unii nebo mimo Evropský hospodářský prostor. Druhy zpracování dat popsané v tomto dokumentu vedou k přenosu dat na servery společnosti Google LLC. Některé z těchto serverů se nacházejí v USA. Dodavatel Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

 2. Pokud předáváme osobní údaje příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), děje se tak pouze v případě, že Evropská komise potvrdila pro danou třetí zemi odpovídající úroveň ochrany údajů, s příjemcem byla dohodnuta odpovídající úroveň ochrany údajů (např. pomocí standardních smluvních doložek EU) nebo jsme získali váš souhlas.

§7 Závěrečná ustanovení

 1. Pokud máte jakékoli dotazy, námitky nebo obavy týkající se obsahu těchto zásad nebo způsobu, jakým zpracováváme osobní údaje, jakož i stížnosti týkající se těchto záležitostí, zašlete nám prosím zprávu e-mailem nebo telefonicky.

 2. Z naší strany vám děkujeme za důvěru a uděláme vše pro to, abychom zajistili bezpečnost vašich údajů a jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy.