top

Systém whistleblowingu

 

Systém whistleblowingu je důvěrný e-mail pro interní a externí zúčastněné strany, který slouží k hlášení zaznamenaných hrozeb nebo porušení zákona.

Pokud jste svědky porušení zákona nebo jste zaznamenali hrozbu/porušování zákona, můžete to oznámit e-mailem: [email protected].

Pro získání statutu whistleblowera je nutné nahlásit porušení právních norem:

  • externí hlášení,
  • interním hlášením,
  • zveřejněním.

Porušením právních norem je každé jednání nebo opomenutí, které je protiprávní nebo jehož cílem je obejít právní akty.

Oznamovatel požívá ochrany za předpokladu, že měl důvodné podezření, že oznamovaná nebo zveřejňovaná informace byla v době oznámení, resp. zveřejnění pravdivá, a že se jedná o informaci o porušení právních norem v dané organizaci.

Oznamovatel poskytuje informace a důvodné podezření ohledně možného nebo existujícího porušení právních předpisů. Oznamovatel může odhalit nesrovnalosti při přijímacím řízení nebo jiných předsmluvních jednáních, kterých se účastnil. Může také upozornit na protiprávní jednání subjektu, pro který oznamovatel pracuje nebo pracoval, nebo jiného právního subjektu, s nímž udržuje nebo udržoval kontakt v souvislosti s prací, nebo na informace týkající se pokusu o utajení takového protiprávního jednání.

Jaká práva mají oznamovatelé?

Osoba, která získala status oznamovatele, je chráněna před odvetnými opatřeními a pokusy o ně nebo hrozbami takových opatření. Odvetná opatření jsou zakázána vůči oznamovateli, který vykonává, vykonával nebo se chystal vykonávat práci na základě pracovněprávního vztahu, včetně:

  • odmítnutí navázat pracovní poměr;
  • propuštění nebo ukončení pracovního poměru bez výpovědní doby; - ukončení pracovního poměru;
  • snížení odměny za práci;
  • odepření povýšení nebo opomenutí povýšení;
  • převedení zaměstnance na nižší pozici.

Analogická ochrana je poskytována oznamovateli, který poskytuje práci nebo služby na základě jiného než pracovního poměru. Ve vztahu k takovým oznamovatelům odplata zahrnuje:

  • vypovězení, zrušení nebo ukončení smlouvy bez výpovědní doby, jejíž smluvní stranou je oznamovatel, zejména pokud jde o prodej nebo dodávku zboží nebo poskytování služeb;
  • uložení povinnosti nebo odmítnutí udělit, omezit nebo odejmout nárok, zejména koncesi, povolení nebo oprávnění.

Příloha ke stažení:

 

Informační doložky v souladu s RODO